همین ساعتِ فراموشی، همیشه همین وقتی که دنیا تیره میشه
کَسی هست، کَسی هست که سکوته، همیشه، همیشه، رو به روته